Avís legal

En compliment d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), i en especial el seu article 5, el titular d’aquesta pàgina web, Tuatara Aplicacions TIC S.L., en endavant lletfresca.com, informa a l’USUARI, sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que l’USUARI decideixi de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a lletfresca.com les dades personals que li siguin demanades a la web per a la prestació dels serveis.

També s’informa a l’USUARI de la incorporació de les seves dades a un fitxer, essent el seu titular i responsable Tuatara Aplicacions TIC S.L., amb NIF B-63476865, i domicili a Vic (08500), Carrer Montserrat, 40, i que amb aquest fitxer es realitzarà un tractament automatitzat de les seves dades amb la finalitat de gestionar la relació contractual amb l’usuari, així com per a la tramesa d’informació comercial relativa als productes i serveis lletfresca.com.
Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades  requerides en els formularis. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessàries, lletfresca.com podrà, denegar el servei concret sol·licitat.

L’USUARI haurà d’omplir els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de la cumplimentació defectuosa dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes i no actualitzades.

lletfresca.com ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal us, alteració, accés no autoritzat i demés riscos possibles.

De la mateixa forma lletfresca.com, s’obliga a complir la obligació de secret respecte de les dades contingudes en el fitxer automatitzat establerta en la legislació de protecció de dades aplicable.

L’USUARI o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició d’acord amb allò establert a la LOPD i demés normativa aplicable a l’efecte, dirigint una comunicació escrita a lletfresca.com, amb domicili a Vic (08500), carrer Montserrat, 40, en la que s’acrediti la identitat de l’USUARI.

lletfresca.com comunica a l’USUARI, mitjançant aquest avís, que fa ús de “cookies” quan l’USUARI navega per les diferents pantalles i pàgines de la web. Les “cookies” utilitzades per lletfresca.com, son desades al disc dur de l’USUARI però no poden llegir les dades contingudes en ell ni llegir els arxius “cookie” creats per altres proveidors. No obstant, l’USUARI, podrà impedir la generació de “cookies” mitjançant l’opció corresponent en el seu programa navegador. lletfresca.com utilitza “cookies” amb l’objecte de reconèixer els usuaris que hagin utilitzat els serveis per a poder facilitar els mateixos.

En el cas que lletfresca.com presti en algun moment algun tipus de servei específic en el que determini unes previsions concretes diferents d’aquestes, en relació a la protecció de dades personals, tindran primacia l’aplicació de les normes particulars indicades per aquest aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d’incongruència.